Hem
Harstena By
Medlemssidor
Stadgar
På gång ...
Sandgärdeglimtar
Skärvård
Öppet landskap, betesdjur
Eldning och avfall
Projekt Båtsviken
Promenad- och motionsslinga
Avfallshantering - IORS- projektet
Logga in


Båtsviken  

                            Projektet går primärt ut på att etablera en gång-, cykel- och traktorväg (GCT-väg) mellan Grunnerna och det GCT-nät som redan finns. Bättre landförbindelse till Grunnerna knyter ihop olika delar av Harstena by vilket är extra viktigt under isvintrar då svävarna lägger till vid Grunnerna. Med bättre kommunikationer följer ökade möjligheter för boende och företagande. Se figur 1 och 2.

För att inte ta annan värdefull mark i anspråk samt minska slitage på natur och miljö dras vägen delvis utmed kanten på den igenslammade vassbeväxta Båtsviken och delvis på en vägbank skapad genom muddring av de yttre delarna av Båtsviken. Den nya vägen ger bättre och tydligare möjligheter för det rörliga friluftslivet, inklusive rörelsehindrade och barnfamiljer, att röra sig och njuta av olika delar av Harstena. Den extra vattenspegel som skapas av muddringen höjer samhällets attraktionsvärde och bevarar delar av kulturmiljön.

 

I projektet ingår också att i mindre omfattning muddra i Harstenas gästhamn för att underlätta för gästande tur- och fritidsbåtar. Att hejda den igenslamning som sker kontinuerligt måste ses som en väsentlig del i strävan att bevara Harstenas speciella karaktär.

 

Projektet drivs av Harstena Samfällighetsförening (HSF) som också är ägare av mark och vatten. Insatserna är förankrade bland medlemmarna/delägarna, vilka vid föreningsstämmorna 2015 och 2016 enhälligt fattade beslut om projektdelarnas genomförande. Strandskyddsdispenser, grävnings- och muddringstillstånd har beviljats av Valdemarsviks kommun och länsstyrelsen Östergötland.


Under hösten 2016 genomfördes projektets första etapp med muddring och uppläggning av muddermassor som efter upptorkning bildar vägbank för en stor del av vägen.

Under senhösten 2016 genomfördes också muddringen av gästhamnen.

Huvuddelen av vägbygget slutfördes under hösten 2017, vilket innebar utläggning av fibermatta och armeringsnät samt grusning. 

Under våren 2018 skedde kompletteringsgrusning samt uppsnyggning av vägkanter.
Samtidigt genomfördes en andra muddringsetapp inne i Båtsviken för att åstadkomma en större vattenspegel.

Projektet avslutades 2018-06-30 med lyckat resultat.

Bilder tagna under sommaren 2018 efter avslutat projekt

Uppdaterat 2018-08-07
Utskriftsvänlig sida
Harstena Samhällighetsförening • www.harstena.orgwebmaster@harstena.org
Provided by Webforum