Hem
Harstena By
Medlemssidor
Stadgar
På gång ...
Sandgärdeglimtar
Skärvård
Öppet landskap, betesdjur
Eldning och avfall
Projekt Båtsviken
Promenad- och motionsslinga
Avfallshantering - IORS- projektet
Logga in
Välkommen till Harstena Samfällighetsförening

Välkommen till Harstena Samfällighetförenings hemsida - ett forum för information för medlemmar och övriga boende på Harstena. Om du/ni har några förslag eller synpunkter om vad som bör finnas med på hemsidan är ni välkomna att delge dessa till vår webmaster för vidare diskussion vid kommande styrelsemöten. 

Styrelsen för Harstena Samfällighetsförening Projekt Båtsviken  


https://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

 

 

 

Delar av projektet finansieras av Trafikverket

Projektperiod: 2016-10-10- 2018-06-30

  

 

Syfte

 

Att genom förbättrade kommunikationer stödja anpassning till nya tiders krav samt främja utveckling av Harstena som plats att bo på och besöka.

 

Mål

 

Kvantitativa:

·     220 m gång-, cykel- och traktorväg som är 2,5 m bred mellan Nötholmsvägen och Grunnerna

·     1800 m2 strandbank för väg och båtuppläggning

·     1800 m2 vattenspegel muddrad till djupet 0,7 m – 1,2 m

·     En gästhamn där de flesta tilläggsplatserna har acceptabelt djup, dvs >1,6 m längs 100 m brygga. 

 

Kvalitativa:

·     Bättre landkommunikationer till Grunnerna (extra viktigt under isvintrar, då svävarna lägger till vid Grunnerna)

·     Bättre sjökommunikationer för småbåtstrafik in till Båtsviken

·     Bättre angöringsmöjligheter i gästhamnen

·     Ökade möjligheter till sköna promenader på ön, även för rörelsehindrade och barnfamiljer

·     Mindre slitage på områdets naturmiljö

·     Attraktivare kulturmiljö med mer vattenspegel och mindre vass

·     Ökat samförstånd mellan boende och rörligt friluftsliv

 

 

Läs mer om projektet under rubriken ”Projekt Båtsviken” i vänsterspalten

 


 

Muddring i Båtsviken (etapp 1) med 
inledande vägkonstruktion hösten 2016Muddring i gästhamnen hösten 2016


Vägbygge november och december 2017
Vägen blev så gott som färdigställd den 20/12 2017.
Efter tjällossningen våren 2018 har ytterligare justeringar
genomförts i form av kompletterande grusning och
utjämning av ytskiktet samt justering av kanterna.
Vägarbetet har varit komplicerat på grund av extremt
högvatten och stora nederbördsmängder. 
Muddring, etapp 2

Under mars 2018 genomfördes ytterligare en muddring
för att åstadkomma en större vattenspegel inne i 
Båtsvken (streckat blå område i figuren).Resultat

Projektet avslutades 2018-06-30 och nedanstående bilder
visar väg- och vattenområde sommaren 2018.

Uppdaterat 2020-07-23
Utskriftsvänlig sida
-
På gång ...
-
Harstena Samhällighetsförening • www.harstena.orgwebmaster@harstena.org
Provided by Webforum